Για κάθε ειδικό κίνδυνο που θέλετε να καλύψετε, και δεν υπάρχει σε τυποποιημένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, εμείς στην Life’s μπορούμε να το σχεδιάσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε την ασφαλιστική κάλυψη που επιθυμείτε.

Specific Risk Insurace - Lifes.gr
Specific Risk Insurace - Lifes.gr
  • Νομική Προστασία

    Για τον επιχειρηματία, τον ιδιώτη, τον οικογενειάρχη, υπάρχει και το κατάλληλο πακέτο Νομικής Προστασίας που θα σας διευκολύνει είτε με απλές νομικές συμβουλές είτε και με νομική εκπροσώπηση σε δικαστική διένεξη που θα λάβετε μέρος.

  • Ειδικοί κίνδυνοι

    Για την οποιαδήποτε ασφαλιστική ανάγκη που θέλετε να καλύψετε μη διστάσετε να μας ζητήσετε την συνδρομή μας στο σχεδιασμό και την κάλυψη των απαιτήσεων σας.